การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ จัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วัน จันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ จัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุมโดย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ซึ่งกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมขึ้นใน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่สร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นขาดแคลน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ข้อมูลมีความถูกต้องในการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและเพื่อให้บันทึกข้อมูลการขอจัดตั้งงบประมาณผ่านทางเว็บไซต์และจัดส่งเอกสารประกอบการขอจัดตั้งงบประมาณดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในกำหนด ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์