โครงการฝึกอบรมทบทวนวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา

วัน เสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา โดยมี นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยการจัดโครงการเพื่อสนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 กำหนดให้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยการสร้างผู้นำด้วยกระบวนการลูกเสือ ณ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์