การประชุมชื้แจงศูนย์สอบการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมการประชุมชื้แจงศูนย์สอบการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 มีการบรรยายพิเศษโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) การบรรยาย เรื่อง การบริหารการจัดสอบระดับสนามสอบ การทดสอบรูปแบบกระดาษ (Paper pencil) การทดสอบรูปแบบดิจิทัล (Digital testing) และ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระดับสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบในกรณีต่าง ๆ โดย คุณพัฒนา ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meetings