การประชุมการอภิปรายโต๊ะกลม เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในช่วง “กรณีศึกษา ระบบและมาตรการระบุตัวเด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกกลางคันและเด็กนอกระบบการศึกษาในระดับพื้นที่”

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมการอภิปรายโต๊ะกลม เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในช่วง “กรณีศึกษา ระบบและมาตรการระบุตัวเด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกกลางคันและเด็กนอกระบบการศึกษาในระดับพื้นที่” ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร