ผอ.สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่มอบเงินทุนการศึกษา  ของมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ และชมรมธนาคารจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมตรวจเยี่ยมโรงเรียนไพศาลีพิทยา

วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2566  เวลา 09.30 น.  นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ลงพื้นที่มอบเงินทุนการศึกษา จำนวนเงินทุนละ 5,000 บาท ของมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ และชมรมธนาคารจังหวัดนครสวรรค์ ให้แก่ นางสาวชนกนันท์  เวียงวิเศษ นักเรียนโรงเรียนไพศาลีพิทยา พร้อมตรวจเยี่ยมโรงเรียน มีการนำเสนอผลการดำเนินการ การบริหารงานวิชาการและการบริหารงานบุคคล การจัดการเรียนการสอน เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา พร้อมเยี่ยมชมโรงอาหารและการพักรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน โดยมี นายกิจจาเอี่ยมระหงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา พร้อมด้วย นางสาวจารุวรรณ ทองนิตย์ และ นางสาวจุฑาภัทร์ ศิวนาถกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา พาเยี่ยมชม ณ โรงเรียนไพศาลีพิทยา