สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566