การประชุมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  เป็นประธานการประชุมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และการประชุมการเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์