ผอ.สพม.นครสวรรค์ ร่วมต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียน การเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนในเวลาเช้าก่อนเคารพธงชาติของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม พร้อมเดินเยี่ยมชมบริเวณรอบโรงเรียนและเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา และเรื่องส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยมี ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม พาเยี่ยมชมในสถานศึกษาของความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 วันแรก ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม