รวงข้าวสตูดิโอ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม.นครสวรรค์ คว้าโล่รางวัล 2 รายการ จากกระทรวงวัฒนธรรม

รวงข้าวสตูดิโอ รร.ลาดยาววิทยาคม สพม.นครสวรรค์ คว้าโล่รางวัล 2 รายการ จากกระทรวงวัฒนธรรม

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566

นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลกิจกรรมการประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย ภายใต้หัวข้อ “วินัยสร้างชาติ” โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ คณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้รับรางวัล ประชาชน สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ในการนี้รวงข้าวสตูดิโอ รร.ลาดยาววิทยาคม นำโดย ดร.ชรินรัตน์ แผงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม นางชลดา สมัครเกษตรการ ว่าที่ร้อยตรีฉัตรมงคล สูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวเกสรี แจ่มสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่รางวัลในการการประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย ภายใต้โครงการ วินัยสร้างชาติ ณ ห้องแกลลอรี 5 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา จำนวน 2 ทีม ดังต่อไปนี้
🥇 ทีมรวงข่าวสตูดิโอ P ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับหน่วยงาน/องค์กร ผลงานการประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย ภายใต้หัวข้อ “วินัยสร้างชาติ”
พร้อมเงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดผลงาน คือ 1.นางสาวเกสรี แจ่มสกุล 2.นางสาวกนกพร คำลือไชย 3.นายปริวัตร ศรสุรินทร์ 4.นางสาวนริศรา ตรีสังข์ และ 5.นายภูมิศักดิ์ คงจันทร์ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม.นครสวรรค์

🏆ทีมรวงข้าวสตูดิโอ M ได้รับรางวัลชมเชย ระดับนักเรียน/นิสิต นักศึกษา ผลงานการประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย ภายใต้หัวข้อ “วินัยสร้างชาติ”
พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดผลงาน คือ 1.นายพัชรษฎาธรณ์ พุ่มทอง 2.นางสาวศุภสุตา วิบูลรัตน์ 3.นางสาวชาลิสา ไชยกุล 4.นายธันวา เรียนฉิมพลี และ 5.นายพีระพงษ์ สุธรรมมา และ 6.นายธนพฤธิ์ พัฒนิบูลย์ นักเรียนโรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม.นครสวรรค์