โครงการประกวดศิลปกรรม ปตท เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 21