โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิจิตรสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 จัดโดยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันเสาร์ ที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิจิตรสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 จัดโดยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ของโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่จำนวน 9 สาขาวิชา ของคณะวิจิตรศิลป์ ให้กับคณาจารย์และนักเรียนในสถานศึกษาต่าง ๆ ได้รับทราบถึงการเรียนการสอนและวิธีการรับสมัครเข้าศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ โดยครั้งนี้จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ และประกวดแข่งขันการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ อันจะเป็นการส่งเสริมและให้โอกาสสำหรับผู้ที่มีความสนใจและมีความสามารถทางศิลปะ ได้ทราบถึงความถนัดของตนเองและใช้เป็นแนวทางในการเข้ามาศึกษาต่อในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อบริการวิชาการทางด้านศิลปะแก่นักเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง และค้นหาผู้มีความสามารถทางศิลปะเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรรวมทั้งลักษณะการเรียนการสอน ตลอดจนวิธีการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2566 มีโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมจำนวนกว่า 24 โรงเรียน นักเรียน 217 คน และคุณครูกว่า 38 คน รวมมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 255 คน มี โดยโครงการจะเน้นการฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยแบ่งเป็น 8 ฐาน พร้อมพิธีเปิดห้องนิทรรศการ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ART Gallery ณ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์