มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ผู้ได้รับการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์