การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการดูแลสุขภาพจิต และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน สำหรับครูโรงเรียนหนองโพพิทยา

วัน เสาร์ ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการดูแลสุขภาพจิต และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน สำหรับครูโรงเรียนหนองโพพิทยา มีการกล่าวรายงานโดย นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับนักเรียน และพัฒนาตนเองสู่คุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ 2)เพื่อให้ครูมีทักษะในการจูงใจให้นักเรียนมาเรียน3)เพื่อให้ครูมีทักษะกระบวนการการให้คำปรึกษานักเรียนที่มีภาวะซึมเศร้า หรือมีอาการป่วยทางจิตเวช การทำร้ายตัวเอง รวมถึงการเรียนรู้การปรับตัวในสังคม 4)เพื่อให้ครูได้ฝึกปฏิบัติจำลองสถานการณ์ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนภาวะวิกฤต ที่เกิดอาการทางจิตเวช โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 16 คน ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากคณะครู บุคลากรในโรงเรียน และได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ณ โรงเรียนหนองโพพิทยา

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1OIy0G0zb0kocjZZbajmCNnUOcsrsaPTE