การแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนหนองบัว “ดอกบัวเกมส์” ปีการศึกษา 2566

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นางวิระดา แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางศิฏามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ร่วมการเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนหนองบัว “ดอกบัวเกมส์” ปีการศึกษา 2566 วันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 โดยมีนายกิตติ ลิ้มศิริชัย นายอำเภอหนองบัว เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และ นายนายวิฑูรย์ งามนิธิจารุเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว กล่าวต้อนรับประธานและแขกผู้มีเกียรติ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี และความเสียสละเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา และเพื่อใช้การเล่นกีฬาเป็นเครื่องมือในการต้านภัยจากยาเสพติด ณ สนามกีฬา โรงเรียนหนองบัว