การอบรมการนำผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)

วัน พุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการนำผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา จัดการอบรมการนำผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจ พร้อมกับติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาครูผู้สอนในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้างานวัดและประเมินผล และครูผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผล รวมจำนวนทั้งสิ้น 74 ราย จากสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์