นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.20 น. นายเกรียงศักดิ์  ยอดสารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566 ตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม โดยนิเทศการสอนของครูวิภาดา  กลิ่นด้วง 

เวลา 14.45 น. นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูธนภรณ์  ศรีลา ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของรายวิชาวิทยาการคำนวณแต่การออกแบบเทคโนโลยี