นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์  ยอดสารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566 ตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ณ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์โดยนิเทศการสอนของครูพรนิภา  ทาโทน 

เวลา 13.00 น. นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูศรัณยา  วาจาทะศิลป์ ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของรายวิชาวิทยาการคำนวณแต่การออกแบบเทคโนโลยี