การประชุม PLC สะท้อนคิด หลังการนิเทศ  AAR รูปแบบ Online Open Class การจัดการเรียนการสอน Active Learning  : Co 5 Steps ด้วยกระบวนการ  Coaching & Mentoring โรงเรียนวังเมืองชลประสิทธิ์วิทยาคม

วันอังคารที่ 22  สิงหาคม 2566 เวลา 13.00น. นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  มอบหมายให้ นางสัมพรรณ  ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุม PLC สะท้อนคิด หลังการนิเทศ  AAR รูปแบบ Online Open Class การจัดการเรียนการสอน Active Learning  : Co 5 Steps ด้วยกระบวนการ  Coaching & Mentoring โรงเรียนวังเมืองชลประสิทธิ์วิทยาคม รูปแบบ VDO Conference  โปรแกรม Google Meet   รหัสห้อง hac zzjm wkd โดยผู้เข้าร่วมประชุม PLC สะท้อนคิด ได้แก่ นายจิโรจ  จิ๋วแหยม ผู้อำนวยการโรงเรียน, นางสาวอภิญญา  ยอดนิล รองผู้อำนวยการโรงเรียน, ครูผู้รับการนิเทศ 4 คน ได้แก่ นายสิทธิชัย  ไชยรัตน์ วิชา การงานอาชีพ ชั้น ม.6/2  นายฐาปนิก  ศาลศาลาวิชาศิลปะ ชั้น ม.5/1 นางสาวนุจริน สุทธตั้ง วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1/1  และ นายมาโนช แยบเกษตร วิชา ฟิสิกส์ ชั้นม.5/1 และ นางเมตตา  ถวิลไทย ศึกษานิทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์