การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ทคโนโลยีและ Al ในห้องเรียนสร้างสื่อ Active Learning เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Canva ด้วยศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ หรือ ศูนย์ HCEC โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ทคโนโลยีและ Al ในห้องเรียนสร้างสื่อ Active Learning เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Canva ด้วยศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ หรือ ศูนย์ HCEC โรงเรียนลาดยาววิทยาคม นำโดย นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ดำเนินการขยายผลโครงการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองด้วยเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ จึงได้กำหนดโครงการและกิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่บริการของศูนย์ฯ ให้ได้พัฒนาด้าน การสร้างและผลิตสื่อนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี ด้วยโปรแกรม Al ด้วย Canva ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีครูผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนมัธยมศึกษาจากสหวิทยาเขตทุ่งหินเทินและครูจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จำนวนทั้งสิ้น 100 คน มีระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 1 วัน ณ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ และศูนย์ HCEC โรงเรียนลาดยาววิทยาคม