โครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566

วัน พุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมเป็นคณะทำงานโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ของศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธี พร้อมมอบนโยบายมาตรการ และจุดเน้นในการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนด้านการจัดกรศึกษาเพื่อความปลอดภัยโดยให้สถานศึกษาเพิ่มความเชื่อมั่นในการสร้างความปลอดภัยของสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการสรุปผลและจัดทำฐานข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 และเพื่อเป็นการส่งเสริม ป้องกัน แก้ไข และดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระยะเวลาการดำเนิน โครงการระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการๆ ได้แก่ คณะทำงานจัดทำข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียน สำนักง่านคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 65 คน ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1H1QbyEYRJ5IsXSjZNuHqd1B0VtskyCLH