นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามนโยบาย ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจรศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางศิฏามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ให้นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามนโยบาย ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและครอบคลุม 6 มิติ และการขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) การอ่านและการเขียนภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมสังเกตชั้นเรียนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและสะท้อนการดำเนินงาน ครูผู้รับการนิเทศ ได้แก่ ครูกัญญาณัฐ บังคมเนตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และนายนิทัศน์ จันทขาว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา