การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

วัน อังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบัธยมศึกษานครสวรรค์ ของ นางสาวสุรีวัลย์ สุขนิยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ พร้อมด้วย คณะกรรมการ นายสมบูรณ์นนท์สกุลผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ประธานสหวิทยาเขต ตากฟ้า – ตาคลีนางประภาพรมั่นพรมผู้อำนวยการโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์นางขวัญเรือนเสนานันท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานางสาวอมรรัตน์แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุม โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์