การประชุมคณะกรรมการนิเทศหนุนเสริมขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน Quick Policy ที่ 5 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอน Co-5Steps สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศหนุนเสริมขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน Quick Policy ที่ 5 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอน Co-5Steps สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet รหัสห้อง hac zzjm wkd การประชุมมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมการนิเทศรูปแบบ Online Open Class ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566 : ด้านเนื้อหา, ด้านสถานที่ และด้านบุคลากร ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ คณะศึกษานิเทศก์ทุกคนนำโดยนางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, ผู้อำนวยการโรงเรียน, รองผู้อำนวยการโรงเรียน, หัวหน้าวิชาการ, หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูแกนนำการจัดการเรียนรู้ Active Learning จำนวน 25 คน จาก 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพระบางวิทยา, โรงเรียนวังเมืองชลประสิทธิ์วิทยาคม, โรงเรียนหนองโพพิทยา, โรงเรียนโกรกพระ และ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม รวมทั้งสิ้น 60 คน