Coaching Team การประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นคณะการให้คำปรึกษาพี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลาหนึ่งปี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2