ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโกรกพระ

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโกรกพระ และมอบเงินช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 2,000 บาท นางสาวบุษบา บุญใจ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนโกรกพระ เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น