การประชุมคณะกรรมการประเมิน เพื่อคัดเลือกผลงานวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมิน เพื่อคัดเลือกผลงานวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามกรอบของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จำนวน 14 ด้าน โครงการจัดงานวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบตามนโยบายเร่งด่วน QUICK POLICY ของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป