การประชุมสัมมนาทางวิชาการ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

วัน จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.  นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เรื่อง สมรรถนะผู้บริหารมืออาชีพ : บทเรียนความสำเร็จ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน พร้อมการบรรยายพิเศษ และ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารสถานศึกษา  ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ นายทิพย์ แดงนิ่ม ผู้อำนวยการ โรงเรียนไพศาลีพิทยา และ นายนริศ ธรรมปรัชญา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม ที่เกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น