Coaching Team ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วัน ศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 ของนางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร และ นางศิฎามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์