การอบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วัน ศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจปัญหา วิเคราะห์ปัญหาและคิดแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบขั้นตอน มีกำหนดระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2556 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติในครั้งนี้ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รวมทั้งสิ้น 79 คน ซึ่งเป็น จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 7 Quality ได้แก่ Q2 ครูคุณภาพ Q3 ห้องเรียน คุณภาพ จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีและได้จัดอบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ ณ ห้องแพลทตินั่ม 2 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา Grand Hill Resort & Spa