การประชุมการจัดกิจกรรมมหากรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ เขตภาคเหนือ

วัน ศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมตรวจเยี่ยมการประชุมการจัดกิจกรรมมหากรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ เขตภาคเหนือ(EP/MEP/IEP/Gifted) การจัดกิจกรรม Northern English Instruction Programmes Open House2023 ครั้งที่ 14 ของ 17 จังหวัดภาคเหนือ 73 โรงเรียน พร้อมด้วย นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ หอประชุมอัจฉราลัย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์