ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสนอขอมีวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564