การแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนนครสวรรค์ “ร่มสักเกมส์ 2566”

วัน พุธ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนนครสวรรค์ “ร่มสักเกมส์ 2566” โดยมี ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ กล่าวคำรายงานวัตถุประสงค์ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี และความเสียสละ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา และเพื่อใช้การเล่นกีฬาเป็นเครื่องมือในการต้านภัยจากยาเสพติด ณ สนามกีฬา โรงเรียนนครสวรรค์