การแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  “ตะโกเกมส์2566”

วัน พุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.  นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  “ตะโกเกมส์2566”  โดยมีนายสังวร  ยมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กล่าวคำรายงานวัตถุประสงค์ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อปลูกฝังคุณธรรมความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี และความเสียสละ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา และเพื่อใช้การเล่นกีฬาเป็นเครื่องมือในการต้านภัยจากยาเสพติด ณ สนามกีฬา โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม