การแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.นครสวรรค์

วันอังคาร​ ที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.  นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน 2.เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ 3.เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมด้านภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย รวมทั้งพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะภาษาไทยของผู้เรียน ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 จึงดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 5 กิจกรรม ได้แก่ การคัดลายมือ การเขียนเรียงความ การแต่งคำประพันธ์ การอ่านจับใจความสำคัญ และรอบรู้วรรณคดี เพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนเข้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ในการแข่งขันทักษะภาษาไทยครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 164 คน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำโดย นายสมบูรณ์ นนท์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ประธานศูนย์ภาษาไทย ประสานและดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการตัดสิน ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญทักษะด้านภาษาไทย ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์