การประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรม STAR SOFT WARE การค้นหาพรสวรรค์ตามทฤษฎีการเลือกอาชีพตามบุคลิกภาพและทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อค้นหาด้านที่โดดเด่นของปัญญา

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00น.นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ประธานการประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรม STAR SOFT WARE การค้นหาพรสวรรค์ตามทฤษฎีการเลือกอาชีพตามบุคลิกภาพและทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อค้นหาด้านที่โดดเด่นของปัญญา ผู้เข้าร่วมประชุมนายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตและประธานสหวิทยาเขตทั้ง5 สหวิทยาเขตและศึกษานิเทศก์ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์