พิธีรับมอบศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน

วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ได้จัดโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมซน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาบริเวณ พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีฐานข้อมูลทรัพยากร และกระบวนการจัดการทรัพยากรชุมชน ยกระดับชุมชนด้วยองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs) โดยได้กำหนดการมอบศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน ให้กับโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ณ ห้อง 111 อาคาร 1 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์