การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) การอ่านและการเขียนภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 266 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) การอ่านและการเขียนภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วิทยากรโดยอาจารย์ธีรศักดิ์ จิระตราชู อาจารย์พิเศษจากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์