ลงพื้นตรวจเยี่ยมการสร้างอาคารเรียน งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน2566 เวลา 15.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางวสุ เกษสำโรง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ นางนันทนา อุ่นทิวากร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ลงพื้นตรวจเยี่ยมการสร้างอาคารเรียน งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์