โรงเรียนนครสวรรค์ โครงการห้องเรียนพิเศษ โปรแกรมพหุภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 เข้าร่วมโครงการ A digital cultural exchange between Nakhonsawan School and Tauranga Boys College, New Zealand

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน2566 เวลา 09.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเยี่ยมชมนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ โปรแกรมพหุภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 เข้าร่วมโครงการ A digital cultural exchange between Nakhonsawan School and Tauranga Boys College, New Zealand นำเยี่ยมชมโดย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ และคณะครู พาเยี่ยมชม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ภายใต้ MOU ระหว่างโรงเรียนนครสวรรค์และโรงเรียนกว่า 12 โรงเรียนในเมือง Christchurch , New Zealand ในระหว่างวันที่ 8- 29 มิถุนายน 2566 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนครสวรรค์