การประชุมเสริมสร้างคุณธรรมและมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัน พุธ ที่ 14 มิถุนายน2566 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างคุณธรรมและมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมบรรยายพิเศษเพื่อสร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของบุคลากรในสังกัด ด้วยแนวทาง Do’S & Don’ts และการบรรยายเรื่อง สร้างการรับรู้และกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และบรรยายการเสริมสร้างคุณธรรและมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย สิบตำรวจโท จง นาคตระกูล นิติกรชำนาญการ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์