ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา

วัน พุธ ที่ 14 มิถุนายน2566 เวลา 11.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา และกำชับสถานศึกษาในกำกับดำเนินการตามมาตรการป้องกันเหตุ โดยใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นหลัก พร้อมเยี่ยมชมการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนที่โรงอาหาร ณ โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม