การประชุมทีมสหวิชาชีพและวางแผนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน2566 เวลา 10.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพ โดยมี หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครสวรรค์ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นครสวรรค์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และนักจิตวิทยาคลินิคชำนาญการพิเศษจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์  เพื่อปรึกษา และวางแผนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์