ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

วัน ศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบแก่ข้าราชการ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 38ค(1) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์