ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางวสุ เกษสำโรง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน, นายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร นำโดย นายบรรพต สมสวยผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร เด็กชายธนพัฒน์ น้อยประเสริฐ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 อยู่บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 17 ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์