โครงการการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางของมูลนิธิยุวพัฒน์

วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางของมูลนิธิยุวพัฒน์ พร้อมมีการบรรยายพิเศษวัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางของมูลนิธิยุวพัฒน์ โดย ว่าที่ ร.ต.ไพศาล ประทุมชาติ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 นางสาวเพ็ญจรัส สิงห์ทอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ นายสมเดช ดีทรัพย์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ณ ใต้ถุนอาคารนกเจ้าฟ้าฯ โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา