ตรวจเยี่ยมการสอบทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ English Proficiency Test for CEFR A2 Preparation ของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการสอบทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ English Proficiency Test for CEFR A2 Preparation ของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์  ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์