การประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์