การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนเพื่อรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และประสานงานระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2566

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนเพื่อรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และประสานงานระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2566 โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราช รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงนศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์