การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบuActive Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)

วันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2566 โรงเรียนพนมรอกวิทยา นำโดย นายอินทรพงษ์ จินดาทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมรอกวิทยา ร่วมกับกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบuActive Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ตามนโยบาย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2566 การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ แบบActive Learning การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Active Learning การออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5STEPs) และส่งเสริมพัฒนาครู ผลิตสื่อ นวัตกรรมการสอน จัดทำ Clip VDO การสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้คุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3Rs8Cs วิทยากรการอบรม ได้แก่ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ และนางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพนมรอกวิทยา ณ ห้องประชุมโรงเรียนพนมรอกวิทยา