การติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่ 109/2566 ได้แก่ นายวิฑูรย์ งามนิธิจารุเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว นางกฤติมา กองทองนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว นายธัญจิราพัชร จิรกิตติสิทธิโชค รองผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลี นายสุชาติ ชูก้อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม และนางวิระดา แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และ ร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โดยมีนายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ,และรองผู้อำนวยการ ทั้ง 3 ท่านพร้อมด้วยคณะครู และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้